Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2005

06

NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA HRVATSKIH FIRMETUMA – "AS. CARICETUM FIRMAE CROATICUM
HT. 1930"
(str.459-468)

NOMENCLATURAL AND SYNTAXONOMIC REVISION OF
CROATIAN "FIRMETUMS" – "ASS. CARICETUM FIRMAE CROATICUM HT. 1930"
(str.459-468)

Ivo Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FLORISTIČKE ZNAČAJKE PREGONSKIH PAŠNJAKA U PUNTERI (ISTRA) (str.469-479)

FLORISTIC CHARACTERISTICS OF ROTATIONAL GRAZING PASTURES NEAR PUNTERA (ISTRIA, CROATIA (str.469-479)

Ivan Šugar, Mihaela Britvec, Ivana Vitasović Kosić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PONAŠANJE I STAVOVI POTROŠAČA NA ZAGREBAČKOM TRŽIŠTU KISELOG KUPUSA(str.481-489)

CONSUMER BEHAVIOR AND ATTITUDES AT ZAGREB SAUERKRAUT MARKET (str.481-489)

Damir Kovačić, Branka Šakić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KRETANJA U SVINJOGOJSTVU NA PODRUČJU HRVATSKE 1994-2003 (str.491-523)

THE MOVEMENTS OF THE PIG PRODUCTION IN CROATIA 1994-2003 (str.491-523)

Marijan Sviben

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

ZNAČENJE BOTANIČKE NOMENKLATURE ZA PRAVILNO IMENOVANJE BILJNIH TAKSONA (str.525-532)

IMPORTANCE OF BOTANICAL NOMENCLATURE FOR A PROPER DESIGNATION OF PLANT TAXA (str.525-532)

Ivo Trinajstić
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski